Bussereindseweg 46a

Beesel

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW

Veilingdatum 3 juli 2024

Veiling:
De onroerende zaak zal via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 3 juli 2024 via de website www.vastgoedveiling.nl om 11.00 uur bij inzet en afslag. De afslagfase volgt 3 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os notarissen N.V. conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015). De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op www.vastgoedveiling.nl.

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Voor registratie als bieder verwijzen u naar de website: www.vastgoedveiling.nl.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 18 juni 2024 om 23.59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan DLA Piper Nederland N.V.

Dataroom:
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de onderstaande beschrijving niet-uitputtend is en additionele informatie/documentatie omtrent de onroerende zaak is opgenomen in een dataroom bij Vastgoedveiling.nl.

Omschrijving:
Het betreft een glastuinbouwcomplex, bestaande uit diverse bedrijfsgebouwen, glasopstanden, een bedrijfswoning met onder en bijbehorende grond gelegen in het buitengebied van Beesel (Noord-Limburg). Het bedrijf is ingericht voor de slateelt op water. Na aanpassingen is het bedrijf ook te gebruiken voor andere teelten.
De totale perceelgrootte is 6.60.56 ha.

Bebouwing:
Loods met laaddock:
De loods is in 2021 geheel nieuw gebouwd.
Vloeroppervlakte circa 930 m2
Indeling:
Begane grond: entree, kantoor, wasgelegenheid en sanitaire voorzieningen, koelcel, kantine, opslagruimte, laaddock met leveller.
1e verdieping: kantoorruimte, spreekkamer, kantine/kantoorruimtes.
Installaties/Voorzieningen:
- Elektrische radiatoren ter plaatse van de kantoren en kantine.
- Warmwatervoorziening middels een elektrische boiler.

Glasopstand I
Bouwjaar circa 2008
Vloeroppervlakte circa 2.500 m2
Poothoogte: 5 meter
Tralie lengte: 12,80 meter
Indeling:
Verwerkingsruimte, opslagruimte, kantoor met sanitaire voorzieningen.

Glasopstand II
Bouwjaar circa 2006 en deels in 2008
Vloeroppervlakte totaal circa 28.000 m2: in 2006: 15.000 m2 en in 2008: 13.000 m2
Poothoogte: 5 meter
Tralielegger: ± 12,80 meter
Vakmaat: 5 meter

Glasopstand III
Bouwjaar circa 2011
Vloeroppervlakte circa 18.500 m2
Poothoogte: 6 meter
Tralielegger: 12,80 meter
Vakmaat 5 meter

Loods met kweekcellen
Bouwjaar circa 2011
Vloeroppervlakte 2.200 m2
Nokhoogte: 10 meter
Goothoogte: 8 meter
Indeling:
Een gedeelte met een oppervlakte van 40 x 21 m is voorzien van vier cellen met elk 7 lagen met ledverlichting (140 micromol) ten behoeve van het ontkiemen van slazaad en eerste opkweek van sla. Inrichting t.b.v. de 4 teeltcellen, met aanwezige ledverlichting.
Een gedeelte is ingericht als technische ruimte.

Vrijstaande bedrijfswoning:
Bouwjaar 1965
Woonoppervlak is circa 192 m2
Indeling:
Begane grond: woonkamer, keuken, badkamer met ligbad en vaste wastafel, bijkeuken, garage;
1e verdieping: 4 slaapkamers
2e verdieping: zolder bereikbaar via vlizotrap.

Zonnepanelen:
Op de loods aan de Bussereindseweg zijn in 2022 zonnepanelen aangelegd. Er is subsidie verleend voor een periode van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2035. De subsidie geldt voor een productie van 180,5 MWh per jaar met een maximaal subsidiebedrag voor netlevering van € 75,00 per MWh en bij niet netlevering € 45,00 per MWh.
Tevens is er een zonnepanelensysteem aanwezig op het dak van de loods aan de Waterloseweg. Dit dak wordt verhuurd aan een derde. Het zonnepanelensysteem is geen eigendom.

Huurovereenkomst:
Het dak van de loods is verhuurd vanaf 2019 met een kooptijd voor 20 jaar voor het plaatsen van zonnepanelen. De huidige huurprijs bedraagt € 830,- per maand.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente: Beesel
Sectie O
Nummers: 156, 241, 270, 305, 309, 391
Grootte respectievelijk: 6.844, 14.990, 1.416, 28.660, 55 en 14.091 m2
Grootte totaal: 6.60.56 ha

Bodem en milieu:
Uit bodemloket blijken geen nadere bijzonderheden. Een partijkeuring AP04 grond d.d. 27-04-2011, een verkennend bodemonderzoek Plangebied Waterloseweg d.d. 7-10-2010 en een uitdraai uit bodemloket zijn aanwezig in de dataroom van Vastgoedveiling.nl. Het object is niet onderzocht op de aanwezigheid van pFas. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bestemming volgens omgevingsplan:
Bestemmingsplan: “Bussereindseweg 81-2, Beesel”
Vastgesteld: 2 juni 2020
Bestemming: Agrarisch – glastuinbouw
Waarde – Archeologie
Dubbelbestemming: deels Leiding – gas
Maatvoering: maximum aantal wooneenheden: 2. (inclusief woning Bussereindseweg 46, die geen deel uitmaakt van deze verkoop).
Gebiedsaanduiding:
Overige zone: Hoge archeologische verwachtingswaarde
Archeologisch waardevol gebied
Vrijwaringszone: deels weg 2
deels reserveringszon spoor
Geluidzonde: spoor
Veiligheidszone: deels leiding

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de onroerende zaak verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) is geheel voor rekening van koper. Bij verkrijging van de woning door een eindgebruiker bedraagt de overdrachtsbelasting voor de woning 2 % dan wel 0%. Op landbouwgrond kan een vrijstelling van overdrachtsbelasting worden verkregen indien er sprake is van een bedrijfsmatig agrarische exploitatie gedurende een aansluitende periode van 10 jaar.

Informatie over de veiling:

Email:
Gebruikt u voor het doen van een onderhandse bieding s.v.p. het op genoemde website geplaatste biedformulier onderhandse biedingen. De executant is niet gehouden om op een onderhands bod in te gaan.

Plok:
De inzetpremie (bedrijfsdeel) bedraagt 0,7% van de inzetsom en is voor rekening van de koper. De inzetpremie (bedrijfswoning) bedraagt 1% van de inzetpremie en is voor rekening van de verkoper. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere
veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de bijzondere veilingvoorwaarden (uiterlijk 3 weken na gunning dan wel goedkeuring door de voorzieningenrechter). De woning wordt afgeleverd in de staat waarin het zich bevindt bij betaling. Bij de bedrijfsopstallen gaat het risico (en dus de staat waarin het zich bevindt) over bij gunning.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden en het kostenoverzicht.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 3 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 15% van het door hem uitgebrachte bod. In plaats van een bankgarantie mag ook een waarborgsom gestort worden op de derdengeldrekening van de notaris ter grootte van 15% van het geboden bedrag.

Opleveringsniveau:
Het geheel wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd, exclusief roerende zaken.
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Veilingvoorwaarden:
Een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zal ten minste 30 dagen voor de veilingdatum op de website www.vastgoedveiling.nl worden geplaatst.

Dataroom:
Relevante stukken zijn beschikbaar in de dataroom op de website van Vastgoedveiling.nl.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer J. Schreuder, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland N,V en Schut van Os notarissen N.V. Voor vragen kunt u contact opnemen met