Vierschaar / Groeneweg

's-Gravenzande

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Omschrijving
Oppervlakte: 1.82.30 ha
Grondsoort/profiel: lichte zavel (bron: bodemkaart Nederland)
Ontsluiting: het perceel is gelegen langs de Vierschaar, waarop rechtstreeks kan worden ontsloten na aanvraag uitritvergunning door koper, alsmede via een verhard toegangspad langs de woning Groeneweg 25 (recht van overpad). Centraal gelegen in het Westland, op korte afstand van bloemenveiling Flora Holland
Verkaveling/vorm: rechthoekig, verspringend, circa 135 m breed, verspringend tot circa 106 m breed x overwegend circa 157 m lang
Belendingen: overwegend glastuinbouw, particuliere woonbebouwing

Ligging
Gelegen op de hoek van de Vierschaar en de Groeneweg.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland van de gemeente Westland d.d. 19 december 2012.

aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’
- dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’
- functieaanduiding ‘specifieke vorm van Waarde – 2’
- gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’
zie hierna een uitsnede van het bestemmingsplan en bijgesloten regels en overigens verwijzen wij u naar de website ruimtelijkeplannen.nl

Zakelijke rechten / erfdienstbaarheden/publiekrechtelijke beperkingen
De percelen zijn belast met een publiekrechtelijke beperking in het kader van de Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningenstelsel, Huisvestingswet 2014. De percelen 7955, 7838 en 7957 zijn gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van Stedin Netten B.V., Blaak 8 te 3011 TA Rotterdam.

Bodem
Verkoper beschikt over diverse bodemonderzoeken. De rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar. Ter plaatse van de percelen 7838 en 7955 heeft in de Tweede Wereldoorlog een tankgracht gelegen. Door verkoper is hier onderzoek naar verricht. De rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar. Zie onderstaande uitsnede uit de explosievenkaart.

Omzetbelasting
Ter zake van de levering is door koper BTW verschuldigd. De voorheen op de percelen tuinland aanwezige bebouwing is gesloopt met het oog op toekomstige herstructurering/bebouwing met een nieuw glastuinbouwbedrijf.

Overdrachtsbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de aan te kopen grond. Voor zover verkoper of zijn rechtsopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtsopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren. Hiervoor zal zonodig een kwalitatieve verbintenis en een ketting boetebeding worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Oplevering
Oplevering in overleg. Oplevering is mogelijk op korte termijn.